Forfatter Emne: Tydning af skifte Ribe Kærgaard gods Frands Pedersen 1733.  (Læst 709 gange)

Annette Mülich

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 420
Hej.

Mon der er en der vil hjælpe mig med at tyde dette skifte på Frands Pedersen 22-9-1733. Ribe Kærgaard gods. 1719-1772 image 151-153 Fol. 282-285https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-29959-2899-79?cc=2015318&wc=M5KG-MNP:333467401,333575401,333575402

Image 151 Fol 282
Anno 1733 d 22 Septemb indfanft sig  udi afgangne
Frands Pedersen....? i Darum, paa  ?? og
pga Højtærede og Velbaanhed Major Christopher Friderich
Von Gersdorf
til Kiergaard hans Boger ...? Fuldmægtige Chr
Bang
...? 2de tiltagen Wurderings Mænd navnlig Søren
Lambarti og Jørgen Nielsen begge af Darum, for der
Sammen at holde Registreing og Wurdering med Vidner
paafølgende ...? og deeling imellem Enken Dorthe
Nielsdatter og hendes med afgangne Mand Sammen...?
børn: Nemli Enkens søn Niels Frandsen 37 Aar
gl her i Byen, og Peder Frandsen 38 Aar gl bonde i
Øster Wedsted, de andre Enkens egne Sønner, Thomas
Frandsen 22 Aar, Hans Frandsen 20 Aar, Jep Frandsen
18 Aar, Jens Frandsen 12 Aar, og Jørgen Frandsen 9 Aar
gammel, Til denne....?? forretnings? ? bn. Landbrug indfandt
sig til i dag Enkens tiltagne? Lauværge ?lænder,
sign? og Bullærke? hr Poul Gurty af Darum, Paa
de umyndiges Børn og som dennes i følgn kommer for;;
mynder af de ...? Nærmest beslægtede, farbroderen,
Jep Pedersen som formynder for Jens Frandsen ,
og for Jørgen Frandsen anden farbro;;
der, Hans Pedersen begge af Wilslef?
der udi alle....??????
.....???? blef foretaget..?
som følger
Image 152 fol. 283 (venstre spalte)
                                  ...?? ørenset
1 fyr bord med skab under   3
1 gl Ege kiste 1
1 gammel ...?                      8
1 gammel bænk                   4   
2de gammel træstole            4 
En Send bestaaende af
1gl Stribet overdyne      4
1 gl Vadmels underdyne  1
1 gammel....? Pude               8
1 Par blaagarns Lagner    1    8
1 Dito i alt Wurderet for 7
                                         Kiøthuset?
1 gl Ege under bord          2
1 gammel ege kiste uden Log 1
                                         Brögerset
1 handquem?                  2
2de ølltønder                   2
1 gl kar                           1
1 tønde                            1    4
2de gammel S.....?             2
1 Jerngryde                       1
                                           ...?Creatur
1 brun hest 13 aar    4       4
1 gl sort hoppe 10aar 3       2
1 sort hest 6 aar        1       2
1 sort hoppe   3 aar    2       4
                                               Kiöerne
1 gl graa koe              1       2
1 gammel sort Dito      1       3
1 sort Dito                  1        4     8
1 sort Dito                  1        4     4
2 de Smaa ung...? kalve 2
                                  ---------------------
                              Latris   26 1
Image 152( højre spalte) folie 284
                                  Transport
2 Dito kalve                          4
6 faar med 2 de Lam       2     4
1 galt griis                            2
1....?                             2     4
1 Gammel Dito                1     4
1 Plou?                           1     2
1 Par træ....?                          8
1 f....?                             1
2 de....?    Spader gl           3
2 de gl hj....?                    3
3 de ...?                            1
1 de .....? med knif             2
1 Spand                             2
1 Trappe?                          2
                                           Huuse og Bÿgning
12 fag s....? huus af 4 1/5       8
10½ fag lade huus af 3 1/5 sf? 6     12
4 fag ...?        huus af 2 1/5 sf  7  2 12
Enken med ....? blef af Skifterettens
M.....? Tilspurt? om de andre ....?
at angive eller boen Tilbÿder at giørn
oplysning og forklaring om al....?
Specificeret og anført og fantes da der Sa...?
trap  Bill...?  tilføres gives forud nød
forretninger Man....?  Broder forklaret,
hvortil at svarer?  ang Suman saa
Maarh? ny M..? at...?
             Summa Bonusformun = 52 5 4
I.....?  fölger bonus bofasning?
         og Bort Fyld.....? B...?

Besætningen Tiltænkt som...?
for 4...? boet børn, der til udtagnes
Image 153   Fol 285 (Venstre side)
I følge hans Magts....? allernaadigste
udgivne forordninger 4 ...? gods ærbødigts
b...? af 10 rd
...? 2 de Bog..? med bohøring.....??
1 Ploug
2 Harver?
...? foregaar Enken at være Skÿldig
til nu og orden i alt      12
Den afdödes Begravelsesbekostning
Skiftets bekostning       10
3 .....??    papir af 24         4     8
Skifteforvalterens Salurium 1
Summa Bonus bekostning belöber sig
Naar nu Bonus formun Liqvidereris ud;;
gifterne belöbner sammen sig Til 22??? M...??
Indtægterne,
I....? 22 de Enken Tillign m...?  hentes hos sig...???
Hjemmeboende Søn Thomas Frandsen ....? og
Til forpligter sig En han hendes??? Creditorer udenfor
...? at betale, og ...? paa Spörgsmaal en
.....? at hun??? fremdeles Belöbbesidder og
i ratter ?? og betaler alle???? og
Contributioner samt Landgilde til ??
med??? Skiftet Saaledes er Slut?? og tilvejebragt
Bo....?? af os underskreven Stervboet
udi Darum ut Supra
                               Christian
                               ???
         Som formÿndere                            Wurderings
                Jep Pedersen                           mændene
                Hans Pedersen                        Søren Lambarti
                                                              ??

         


              

Annette Mülich

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 420
Undskyld jeg glemte i min iver og håb på hjælp at underskrive mig.

På forhånd mange tak.
Mvh
Annette Mülich

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 18.057
Linket virkede ikke umiddelbart, men kopiering af linket til Google Crome hjalp:

Anno 1733 d 22 Septemb. indfandt sig udi afgangne
Frandz Pedersens Sterfboe i Darum, Paa Høyædle og
Velbaarne Hlr* Major Christopher Friderich von Gersdorff             *højlærde
til Kiergaard hans Vegne Fuldmægtigen Christian Bang
med 2de tiltagne Vurderings Mænd Navnlig Søren
Lambetrs(en) og Hagen Nielsen begge af Darum, for der
sammensteds at holde Registering og Wurdering med Videre
paafølgende Skifte og deeling imellem Enken Dorthe
Nielsdaatter og hendes Med afgangne Mandz sammen havende
Børn: Nemli(g): Enchens Stifsøn Niels Frandsen 31 Aar
gl. her i Byen, og Peder Frandsen 38 Aar g.l boendis i
Øster Wedsted, de andre Enckens egne Sønner, Thomas
Frandsen 22 Aar, Hans Frandsen 20 Aar, Jæp Frandsen
18 Aar, Jens Frandsen 12 Aar, og Jørgen Frandsen 9 Aar
gammel, Til denne Forrætnings Behandling Indfandt
sig til i dag Enckens tiltagne Lauværge Velærvær-
dige ogVellærde Hlr Poul Curtz af Darum, Paa
de umyndiges Vegne og som denris i følge Loven for-
myndere af dennem* Nærmest Beslægtede, Far-brøderne            *datidens ord for 'dem'
Jep Pedersen som formynder for Jens Frandsen ,
og for Jørgen Frandsen anden Farbro-
der, Hans Pedersen begge af Wilslef
da udi alle forskrevne Hos og over-
værelse blef foretaget og fremmet
   som følger
 (næste side)
          Dørenset             Rdr - mark - skilling
1 Ege Bord med skab under   0-3-0
1 gl Ege kiste                        1-0-0
1 gammel  Skrin                    0-0-8
1 gammel Bænk                    0-0-4   
2de gammel træstoele            0-0-4 
 En Sæng bestaaende af
1gl Stribet overdyne               0-4-0
1 gl Vadmels underdyne         0-1-0
1 gammel hovet Pude             0-0-8
1 Par blaargarns Lagner          0-1-8
1 Dito i alt Wurderet for          1-0-0
          Kiøckenet
1 gl Ege under Bord                0-2-0
1 gammel Ege Kiste uden Log  0-1-0
          Brøgerset
1 Handqværn                         0-2-0
2de Ølltønder                         0-2-0
1 gl Kar                                 0-1-0
1 stand tønde                         0-1-4
2de gammel Sæcher               0-2-0
1 Jern Gryde                          0-1-0
       Levendes Creatur
1 Bruun hæst 13 aar               4-4-0
1 gl Sort hoppe 10aar             3-2-0
1 Sort hæst 6 aar                   1-2-0
1 Sort hoppe   3 aar               2-4-0
           Kiøerne
1 gl graa Koe                         1-2-0
1 gammel Sort Dito                1-3-0
1 Sort Dito                            1-4-8
1 Sort Dito                            1-4-4
2 de Smaae ungnøds stude kalve 2-0-0
                                  ---------------------
                              Latris    26 Rdr 1 mk
    (næste side)
                         Transport   26-1-0
2 Dito Kalve                         0-4-0
6 faar med 2de Lam              2-4-0
1 galt griis                            0-2-0
1 Vogn med Behør                2-4-0
1 gammel Dito                      1-4-0
1 Plou                                  1-2-0
1 Par træ harver                   0-0-8
1 Forck                                0-1-0
2de Tørve Spader gl.            0-3-0
2de gl Høeleer                      0-3-0
3de Segler                           0-1-0
1 Hackels Kiste med Knif       0-0-2
1 Spand                               0-0-2
1 Strippe                              0-0-2
            Huuse og Bygning
12 fag Sals huus á 4 mark           8-0-0
10½ fag Lade huus á 3 mk 8 sk   6-0-12
4 fag Vogn Huus á 2 mk 3 sk       1-2-12
Encken Med Lauværge blef af Skifterættens
Middel tilspurt om de vedste Noget Meere
at angive eller Boen tilbeste at giøre
oplysning og forklaring om end allereede
Specificeret og anført og findis de da samme
strax Vilde  tilkiende give førend Med
forrætningen Meere Vorder fortfaret,
hvortil de svarede Nej, dennem i saa
Maade ej Meere at Være Beveedst
      Summa Bonusformun = 52 Rdr 5 mk 4 sk
Hernest følger Boens Besværing
         og Bortskyldige Gield.

Besætningen til Stædet som staaer
for 4re td Hartkorn, der til udtages
   (næste side)
I følge Hans Mayts* allernaadigste                *Majestæts
udgivne forordninger 4re gode arbejds-
    Bester (heste) á 10 rd                        40-0-0
Til 2de Vogne med behørig redskab          8-0-0
1 Ploug                                                   2-3-0
2 Harver                                                 0-3-12
Videre foregav Encken at være skyldig
til een og anden i alt                              12-0-0
Dend afdødes Begravelses Bekostning     10-0-0
          Skiftets bekostning       
3 Ark Stemplet papir á 24 sk                    0-4-8
Skifteforvalterens Salarium                      1-0-0

Summa Boens Besværing beløber sig      74-5-4

Naar nu Boens formue Liqvidereris imod ud-
giften beløber samme sig til 22 Rdr. meere end
Indtægten,
  Hvilcke 22 rdr Encken Tillige med hendes hos sig
hiemmeboende Søn Thomas Frandsen Lovede og
tilforpligtede sig Enhver hendes Creditorer uden ska-
dislidelse at betale, og Videre paa Spørgsmaal Er-
klærede at hun stedet fremdeeles Vilde besidde og deraf
i rette tid svare og betale alle Kongl. skatter og
Contributioner sampt Landgilde til Herskabet, Hvor
ved dette Skifte saaledes er sluttet og til ende bragt
- Bekræftes af os underskrefne      Stervboen
udi Darum ut Supra
                               Christian
                              Nielsen Bang   
         Som formyndere                            Wurderings
                Jep Pedersen                           Mændene
                Hans Pedersen                        Søren Lamberts(en)
                                                              Hagen Nielsen

mvh Ole

Annette Mülich

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 420
Hej Ole.

Tusind tak for tydningen og forklaringer, det er jeg meget glad for og en kæmpe hjælp.

MvH
Annette