Forfatter Emne: Kærgård gods, Ribe amt. Skifte 21. februar 1761. Tydning af erklæring  (Læst 142 gange)

Mogens Fischer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 377
Hej!
Jeg søger hjælp til tydning af en erklæring fra et skifte fra Kærgård gods fra 21. februar 1761.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176857#194276,32552621
Skiftet starter nederst på højre side og erklæringen starter ca 1/3 nede på næste side. (Venstre side på opslaget)

Mit forslag
Ieg underskrefne giør vitter-
ligt, at ? ieg er af en temmelig høj Alder
og ieg des aarsagen ward naae? min Tiid  ?, Men venter
hver øjeblick at gud vil kalde mig ud af denne Verden
saa hafver ieg, for at hindre og forebygge ald befrag=
? Disputs og Twistighed imellem mine Børn
efter min Død, angaaende mine efterladenskaber?
?ske for godt til fælleds? efter? for
Vedkommende hermed at giøre følgende Ærklæ=
ring, eller ?, forklaring des angaaende
-.-.-.-.-.-.- næste side-.-.-.-
At fæsten ieg nemlig for mange Aar siden har
afstaaen mit Huus til min ældete Søn Povel som kund?
? af det han derpaa Skrifen Fæstebrev og til samme
 Sted og har overdragen aldt Ejendele der var i Huusboet?
/: Herlighed? som alle er bekiendt var ++ +++ lidet?
og +++ Til min ældste min ældste Søn Paul, +++ vil hand? +++
som hand og godkiend til +++galdt, og ieg er for????
han fremdeles skal ++++ at forsørge mig og min Kone
saa længe vi levede? med det fornødne +++ ærklærer
ieg hermed unnerskri??, +++ ++++ af det som er +++
++++, være sig Klæder Borgskab og +++ hvad N+++ der
næfnes kand, haver ieg til  +++ er min ældste Søns
alene, ++++ +++ dend Tiid jeg overlade ham Stædet
og det deri værende ringe? Borgskab, Han med sin u trættelige?
flied? og hiælp af sin Broder ++++++ aldt det som er
ham i ++++ og +++ noget ++++ +++ +++ +++
hendes ønske for ++++ ++++ ??????
+++++ tilstaaer og erklærre end engang for
alle, at ++++ min Søn Paul har forhværvet alting, baade
+++ og +++ +++ Huuset og det med hielp af sin Broder
Niels, der ogsaa paa? sin +++ med flittig at arbejde ude?
paa Landet, saavelsom og andet? ønske +++ +++ han
Contriberes? Ligesaa ++++ til at ++++, ++++ den
i og +++ Huuset som Paul, og derfor ogsaa i alle ting
har ++ med Paul, saa har følgelig mine tvende Døttre
der stedse har tiendt andre og ej gjort +++ min +++
nogen ++++ i vor Alderdom, og alt mindst +++ min
og min Kones død at for? Alle +++ sig, Lige som
+++ hvad der ere af Klæder Borgskab og Penge? Er sam
let og forhvæ?, som derfor bekiendt af mine Børn?
og følgelig hører dem til og ieg eller min Kone ++
+++ kand  ++++ kun mine Døttre indtil +++ +++
eller paa nogen Maade tilkommer efter min og min Ko
nes Døed. – Denne ovenstaaende Forklaring? over
min Boe og eftterladenskab, har ieg for at forebygge ald
Disput eftter min og Konens Døed imellem mine Børn, hvilket?
for godt at giøre, ligesom ieg og til det +++erklærer
ej alene selv har undertegnet sammen med Egen Haand og Zignatur?
+++ og underskrevet Hans Ingvarsen og Hans Mortensen Hillerup, begge
her af Byen med mig til Witterlighed og som overværede da dette
blev forfattet med underskrefne og for? Witterligheds vidner?
                                                                                       Niels Nielsen (segl)
Til Witterlighed
Hans Ingvarsen  Hans Mortensen


Den ældste søn Povel/Paul har overtaget fæstet 20 år før (20. juli 1741)
Jeg er lidt i tvivl om, hvad der menes med "Borgskab", men jeg tror, der opbevares penge og lånebeviser.  den afdøde var skrædder i Vilslev og kunne godt have penge til gode.

Mvh
Mogens
« Senest redigeret: 22 Maj 2022 - 17:21 af Mogens Fischer »
Mogens Fischer

Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 10.305
Du skriver, at skiftet starter nederst på venstre side på opslaget (nr. 395)
Mener du ikke højre?

Kan du fortælle opslagsnummer og linjenummer,
til hvor det du kalder for erklæringen begynder?

Venligst
Poul F. Andersen

Mogens Fischer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 377
Hej Poul
Jo selvfølgelig. Skiftet starter nederst på højre side, men erklæringen
starter på næste side, på opslagets venstre side.
Jeg retter det lige.
Tak
Mogens
Mogens Fischer

Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 10.305
Jeg har fundet det, det er midt i linje nr. 31.  :)

Jeg har dette forslag til begyndelsen, og håber, at andre vil være med
til at fuldende opgaven:


                          Ieg underskrefne giør vitter-
ligt, at saasom ieg er af en temmelig høj Alder
og ieg des aarsagen ward naae min Tiidring?; man venter
hver øjeblick at gud vil kalde mig ud af denne Verden
saa hafver ieg, for at hindre og forebygge ald befrøg-
tendes Disputs og Twistighed imellem mine Børn
efter min Død, angaaende mine Efterladenskaber
funden for godt til fælleds efterretning for
Vedkommende hermed at giøre følgende Ærklæ=
ring, eller videre sags, forklaring des angaaende

-.-.-.-.-.-.- næste side-.-.-.-

At saasom ieg nemlig for mange Aar siden har
afstaaen mit Huus til min ældste Søn Povel som ..
« Senest redigeret: 22 Maj 2022 - 18:09 af Poul F. Andersen »
Venligst
Poul F. Andersen

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.088
Mit forslag:

                           -  Jeg underskrefne giør vitter-
ligt, at saasom ieg er af en temmelig høy Alder
og ieg des aarsag ej veed naar min Tiid er, Men venter
hver øyeblich at gud vil kalde mig ud af denne Verden
saa hafver ieg, for at hindre og forebygge ald befrøg-
tende Disputs og Twistighed imellem mine Børn
effter min Død, angaaende mine effterladenskaber,
Funden for godt til fælleds effterretning for
Vedkommende, Hermed at giøre følgende Ærklæ-
ring, eller rettere sagt, Forklaring des angaaende      → næste side
At saasom ieg nemblig for mange Aar siden har
afstaaen mit Huus til min ældste Søn Povel /: som kand
sees af det ham derpaa gifne Fæstebrev :/ og til samme
Tiid og har overdragen aldt hvad der var i Huuset,
/: hvilchet som alle ær bekiendt, var dog kun saa lidet
og ringe / Til min ældste min ældste Søn Paul, imoed at hand lovede
/:som hand og hidindtil har holdt, og ieg er forsichret om
Hand fremdeeles skal holde :/ at forsørge mig og min Kone
saa længe vi levede, med det fornødne. - Saa ærklærer
ieg herved reent ud, At indtet af det som er her i
Huuset, være sig Klæder Boeskab og med hvad Nafn det
næfnes kand, hører mig til,  Men er min ældste Søns
alleene, Der siden dend Tiid Jeg overloed ham Stædet
og det deri værende ringe Boeskab, Han med sin utrættelige
Fliid og Hiælp af sin Broder forhværvet aldt det som er
her i Huuset og duer noget, saavelsom aldt hvad der
findes uden for Huuset, saasom udlaandte Penge med viidere.
      Aldtsaa tilstaaer og erklærer nu engang for
alle, at siden min Søn Paul har forhværvet alting, baade
inden og uden for Huuset, og det ved hielp af sin Broder
Niels, der ogsaa paa sin side ved flittig at arbeide ude
paa Landet, saavelsom og undertiiden her hiemme, har
Contribuerit ligesaa meget til at samle, hvad der findes
i og uden Huuset som Paul, og derfor ogsaa i alle ting
har Deel med Paul, Saa har følgelig mine tvende Døttre
der stedse har tiendt ude og ej gjort mig eller min Koene
nogen tieniste i vor Alderdom, ej det mindste effter min
og min Koenes Døed at fordre eller vendte sig;  Thi som
aldt hvad der er her af Klæder Boeskab og Penge, Er sam-
let og forhværfvet, som noch er bekiendt, af mine Sønner,
og følgelig hører dem til, og mig eller min Koene iche
saa kand altsaa bem(eldte) mine Døttre indet indtet arveligt           
eller paa nogen Maade tilkomme effter min og min Koe-
nes Døed. –     Denne ovenstaaende Forklaring om
min Boe og effterladenskab, har ieg for at forebygge ald
Disput effter min og Koenes Døed imellem mine Børn, funden
for godt at giøre, ligesom ieg og til dets ydermeere Bekræftelse
ej alleene selv har undertegnet samme med Egen Haand og Zignetten,
men og ombedet Hans Ingvordsen og Hans Mortensen Hillerup, begge
her af Byen med mig til Vitterlighed og som overværende da dette
blev forfatted at underskrifve og forseigle. Wilslef den 28de Septbr 1760.
                                                                          Niels Nielsen (L.S.)*
                       Til Vitterlighed
                      Hans Ingvordsen,  Hans Mortensen

*Locus Sigilli - Seglet plads på originaldokumentet

mvh Ole

Mogens Fischer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 377
Hej Ole og Poul!
Mange tak for hjælpen.
Jeg har aldrig før hørt udtrykket Boeskab før.
På trods af, at døtrene blev gjort arveløse, klarede de sig meget godt. Den yngste efterlod sig ca 2000 rigsdaler til deling mellem sine søskende.
Mvh
Mogens
Mogens Fischer

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.088
Ja, sådan ændrer sproget sig gennem tiderne - dette er jo skrevet for godt 260 år siden - og da hed det sådan.
 - https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=boskab&tab=for
og mange af ordene fra dengang er forsvundet, men så er det godt, at vi har https://ordnet.dk/