For alle > Slægtsforskning - metode og teknik

hvor er skøderne?

<< < (4/4)

Jørgen Hass:
tak for dit detektivarbejde - glæder mig til at studere teksterne fra Sjællandsfar nærmere

jeg tror jeg har nogenlunde check på købekontraktens tekst
(Købekontrakt 1803)

Imellem undertegnede Madame Inger Margrethe sal. Sørensens til Arnakke Gård, med Lavværge hr. Provst Bech i Wallekilde  og Examinatus Juris Friderich Christian Schrøder af Nykøbing på Falster er fattet og indgået følgende Contract:
1.
Jeg Inger Margrethe sal. Sørensens overdrager herved til bemeldte Friderich Christian Schrøder med alle Herligheder og fuldkommen Ejendomsret Arnakkegård med tilliggende Bygninger og Hartkorn Ager og Eng 19 Tdr. 2 Skp. 1 Alb , samt den herpå stående Over- og Underskov, tilligemed den fra Aggersvold tilkøbte og mig tilhørende Gård, Pedersborg med tilliggende Bygninger og Hartkorn Ager og Eng 8 Tdr., så og Jyderup Kirke med den dertil liggende Kirketiende, hvis Hartkorn er 235 Tdr. 2 Skp. hvorfra undtages det ufrie Hartkorn som fra Høed By er indtaget under Aggersvolds Hoved-Marker, som er lidt over 11 Tønder og som ved Skødets Udstedelse nærmere skal blive bestemt, og endelig Huset Ørebech med tilliggende Jord og 2de Kirkehuse med tilliggende Kirkejord, alt med den Ret og Rettighed som jeg nu er Eire af samme efter ihændehavende Skøder af 17 December 1796 og 19 Juni 1802 og derved fæstede Varighed  og med samme Forpligtelser, som jeg den har ejet. Under forbemeldte Arnakkegårds 19 tdr. 2 Skp. 1 Alb. Hartkorn er indbefattet en Kommunitetet tilhørende Jord af 1 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk Hartkorn som ved Fæstebrev er perpetueret til Arnakkegård og hvoraf forrige Eier efter at have modtaget nye Fæstebrev af Kommunitetet betaler 3 Rdl i Husbondehold samt i årlig Landgilde 2 Tdr. Byg 1 Td. Havre.
2.
Med bemeldte Ejendomme følger samtlige på vedhæftede Specifikation benævnte Køer, Heste, Inventarium og Hollænderiredskaber, samt det fornødne Sædekorn af Rug, Byg, Havre, Erter og Wikker; hvilken Sæd Sælgeren forbinder sig at lægge i …. ….. Maader så godt, som om det var … ,af alt som skal lægges før Majdag, samt lægger Bygjorden og pløjer i Efteråret en Grønmark til Brak, hvor Køberen anviser   
3.
Køberen tiltræder Gården og imodtager Alt under forrige Fæster benævnte til 1st Maj næste År, og til den Tid står alt for begge Contrahenternes Risiko i Tilfælde af enten Hollænderiet ved almindelig Kvægsyge skulle Bortdøe eller Gården ved Lynilden afbrænde. I alle andre ulykkelige Tilfælde står alt for Sælgerens Regning og Risiko, indtil Køberen 6 – 8 Uger før Majdag tager sit ophold på Gården, da al Risiko fra den Tid er ene for hans Regning.
4.
Af den akkorderede Købesumme 24000 Rdl., skriver Tyve og Fire Tusinde Rigsdaler, bliver stående med første Prioritet i samtlige bemeldte fæste Ejendomme 16000 Rdl. som står uopsagt i 6 Aar mod årlig Rente 4 Pct, og 3000 Rdl. udbetales Sælgeren eller Ordre næste 11. Decbr. Termin, imod at Køberen godtgøres 4 Måneders Rente af samme 3000 Rdl. og Resten 5000 Rdl. udbetales 11te Juni Termin næste Aar.
5.
Sælgeren betaler alle Kongelige Skatter og andre Afgifter af bemeldte Ejendomme til 1t Maj 1804, hvorunder er indbegreben det ved Forordningen af 1t Octobr. 1802 bortfaldne Påbud.
6.
Foruden de på Specifikationen benævnte Køer, leverer Sælgeren til 1t Maj 1804 fem forsvarlige Hollænderi-Køer fra 4 til 7 Aar; ligesom og Sælgeren forbinder sig til at holde de øvrige bemeldte Køer og Heste i forsvarlig Stand til Aflevering.
7.
Hvad Høe og Foder der bliver tilovers fra Foeringen til 1t Maj 1804, modtager Køberen og forbinder Sælgeren sig til ikke af indeværende Aars Høst at afhænde nogen Foernig, ligesom og Køberen modtager den Gødske der ved Gårdene samles i Vinter og den Gødske der nu findes ved Stedet udføres på den af Køberen bestemte Måde
8.
Køberen er det tilladt 4 a 6 Uger før Majdag 1804 at indsætte 4 Heste på Arnakkeg. og modtager til sammes fri Oppasning Halm og Høe.

9.
Sælgeren forbeholder sig det fornødne Ildebrændsel af Skovene som modtagen af Syndre-Skoven
på de Ordrer som er påviste og forbinder sig til at hugge af de øvrige Skove eller til andre at aflevere noget af samtlige Skove
10.
Med Gårdens Bygninger følger alle nagelfaste Ting hvorunder er indbefattet de i Arnakkegård værende 2de Vinddovne og 2de Billæggere samt 2de indmurede …. Bryg…. og den i Køkkenet værende indmurede Gryde som og Folkesengesteder og hvad løse Bræder og Stænger der findes som Loft i Udhusene.
11.
Sælgeren forbeholder sig fri Bolig på Arnakkegården nogle få dage efter Majdag, om sådant forlanges, ligesom Køberen tillades: for sin egen Person:
at opholde sig på Arnakkegård 2de Måneder før Majdag for at have fornøden Opsigt med Markerne og i den Tid at have nydt fri Kost fra Sælgeren.
12.
Såvel de ud- som indvendige Grøfter ved Arnakke forbinder Sælgeren at lade vedligeholde at de til 1t Maj 1804, kan være i den Stand de nu er.
13.
Sælgeren forbinder sig til at have al mulig Opsyn med Vinter-Marken at ingen ufred hænder samme, og påtaler Køberens Ret i Tilfælde Skade skeer, alt dom det var ham draget
14.
Køberen meddeles Skøde på bemeldte Ejendomme til næste 11te Juni Termin, og dermed extraderes alle ihændehavende Skøder, Contracter og andre Adkomster, og de på denne Contract og Skødet indgående Omkostninger betales af begge Contraherende med det halve af hver hvoraf Køberen allerede har betalt Stemplet Papier til denne Contract.
Det til bekræftelse under vore Hænders Underskrift og fortrykte Signeter. Og kan denne Contract  tinglæses uden os dertil at indkalde.
Arnakke den 9. august 1803
Inger Margrethe sal Sørensens    Friedrich Christian Schrøder
   Som Lavværge Bech
   Til Vitterlighed efter Begiering
      Bildsted   L. Fog
   Imod dette Salg har undertegnede Madame sal Sørensens myndige Arvinger intet at erindre
   Hansen   S. Sørensen   J. Sørensen
Fremlagt under Merløse og Tuse Herreders Ret Torsdagen den 18 August 1803 og under samme Dato indført i bemeldte Herreders Skøde- og Panteprotokol Folio 375 og 376


S&P Bd. A vol 370 s. 386

Jørgen Hass:
Jeg har også nogenlunde styr på skøde-teksten

Skøde 1805

Jeg underskrevne Inger Margarethe, enke efter salig Forpagter Sørensen på Adelersborg giøer Witterligt at jeg med min Lav Værges stand og Samtykke haver solgt og afhændet ligesom jeg og herved fra mig og mine Arvinger aldeles sælger, skøder og afhænder til … hr. Friderich Christian Schrøder fra Falster den mig tilhørende Ejendoms Gaard Arnakkegaard kaldet beliggende i Svinninge Sogn, Tuse Herred og det samlede Holbæk Amt i Sjælland beståede af Hartkorn Ager og Eng nye matricul 19 Tønder 2 Skp. 1 Alb., hvorunder er indbegrebet1 Tønde 6 Skp. 1 Fdk. Hartkorn Communitetet tilhørende som ved Fæstebrug er perpetueret til Arnakkegaard og hvorpå hver nye Fæster erholder Fæstebrug imod at betale den bestemte Indfæstning og Årlig Afgift, tilligemed Ejendoms Gaarden Pedersborg kaldet i Hjembæk Sogn samme Herred og Amt af Hartkorn Ager og Eng 8 Tønder som er ufrie ligesom Arnakkegaards Hartkorn, så er og Jyderup Kirke i Holbæk Amt hvis Tiendeydende Hartkorn er 235 Tdr. 2 Skp. og de til Jyderup Kirke og Arnakkegård beliggende 3de Huuse det ene Ørbechhuuset ved Arnakkegård og de 2de i Jyderup By tilligemed den til Ørbechhuuset og det ene Huus i Jyderup liggende Jord samt Herligheden til de 8 Tdr. 3 Fdk Hartkorn Kirke Jord som er tillagt Degnen i Jyderup som og adskillige
…. … som i den under 9de August 1803 oprettede Contract var benævnt alt for den accorderede Købesumme 24000 Rdl Skriver Fire og Tyve Tusinde Rigsdaler Dansk Courant og da Køberen Velbenævnte hr. Schrøder har betalt mig nysanmeldte Købesumme, så erkender jeg mig og Arvinger ingen ydermere Lod eller Deel udi bemeldte Ejendomme at have, men samme at være Køberen og hans Arvinger tilhørende med samme Ret og Rettighed som jeg det efter Skøde og Adkomstbrev eiet og besiddet haver som et fuldkommen Ejendom fri for hver Mands Tiltale, og hvorimod jeg ved dette mit Skøde skal være hans fuldkomne hjemmel. De af mig i hænde havende gamle Skøder og Adkomstbreve samt andre Documenter bliver herved Køberen extraderette. Til Bekræftelse under min og Laugværgens Hænder og Forsiglinger. Dette mit Skøde kan til Tinge læses og protocolleres uden mig Varsel at give.
Holbæk den 31te Januar 1805   Inger Magrethe Sørensen
   Som Lavværge
   Bielsted   

S&P Bd. A vol 405 (s.417)

vh.
Jørgen Hass

Navigering

[0] Emneindeks

[*] Forrige side

Skift til fuld version