Forfatter Emne: Svendborg Skifteret 1756, (vice)admiral Hans Jacob Rostgaards skifte  (Læst 68 gange)

Karsten Jacobsen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.659
Vil meget gerne have assistance til højre side på dette link og noget af næste side også:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17071078#191220,32050227

Jeg får:
Skifte efter Admiral Hans Jacob Rostgaard
Anno 1756 d. 4 Juny indfandt ? mig underskrevne Christian
? ? Sognefoget Hans Adolph Jancher ? sig udi hans forfald
? ? Bech og tiltagen 2de mænd naunl. Christian
? og Claus Bager udi ? efter Hr. Admiral Hans Jacob Rost
gaard som udi nogle aar haver boet her udi ? og i ? ved døden
er afgangne, hvor da ? H. mands Camer tiener(?) mons Carl Lange Hansen
? ? af ? Hr. Admiral Rostgaards ønsker  datto 16. Aug 1755 for
fattet af hans kl. maj ? 24de Octob. 1755 allernaadigst confirme
ret ? ?.
? Friederich den Femte af Guds Naade, kon
ge til Danmark og Norge, ? ? og Gothers, ? udi
? ?, ? og Dijtmarsken ? udi Olden
borg og ? giøre vitterlig, at ? er(?) allerunder
danigst er bleven ansøgt og begiert
vores aller naadigste Con
firmation paa efter følgende Gave brev, lydende Ord efter andet,
saaledes:

Gavebrevet fandt jeg i en anden kilde allerede i 2012 og fik venligt tydet af Jørgen Thue Pedersen. For fuldstændighedens skyld indsætter jeg det her i kursiv, da det også er indsat i skiftet på denne plads, men bagefter er der mere skifte til tydning:

Da ieg haver udi mit levnets tiid henbragt mine aar og aldeeles udi ugift og eenlig Stand, saa ieg efter min Død ey efterlader mig nogen Livs Arvinger ey heller haver forhvervet mig nogen Capital eller bare Midler som burde henfalde til saadanne Arvinger, saa haver ieg udifølge Lovens 5. Bogs 4 Cap. 14. og 16. Art. med beraad hue og goed villie saaledes udi
levende live villet disponere over det lidet Efterladenskab af Meubler og Effecter, som efter min Død kand findes, som og tillige hvorledes ieg vil ønske at det sig med min Begravelse
og Jordefærd skal forholdes, daa naar dette behager den Almægtige naadige Gud at bortkalde mig fra denne syndige Verden, skal min Kammer Tiener Carl Hansen Lange, saafremt hand end da frequenterer min Tieneste besørge mit afdøde Legeme og Jordiske
Levninger befordret ved en hæderlig og sømmelig Jordefærd, enten til Kiøbenhavn udi et af Bremmerholms Kirkes Capels hvileKammer eller og i en Muuret Begravelse udi en af Kirkerne paa det Stæd hvor Gud allermægtigste maatte behage at bortkalde mig, til omkostninger til Begravelsen betiener Bemelte min Kammer Tiener Carl Hans Lange sig af mine efterladte Effecter, og ey behøver eller være beføyet at aflegge nogen Regnskab der-
for til nogen; Eftersom ieg nu udi mit Levnets Live og Helbreds dage skienker og goedvilligen giver alt mitt Efterladenskab og Boehavende, bestaaende af Meubler Effecter, ulden og Linnet, Gang- og Sengeklæder, Sølv, Kaaber og Tind og alt hvad udi mit Huus og Huus(-)holdning kand findes, under hvad Navn det haves kand til meerbemelte min Kammer-tiener Carl Hansen Lange som en Belønning, saavel for denne mig tilsidst beviiste Tieneste som og for hans øvrige ærlige flittige troe og gode lange Tieneste paa 21ve Aar hand haver været udi mit Brød og tieniste baade til Lands og Vands; Og efterdi ieg ingen LivsArvinger efterlader mig, ey heller nogen Gield, saa haver ieg villet forsyne som og her-
med meddeeler bemelte min Cammer Tiener Carl Hansen Lange med dette mit Gave Brev,
Paa det hand sig der af kand betiene for at legitimere sig for Rettens Midler, alt mit Efterladenskab og gandske Stervboe som for er melt meerbemelte min Cammer Tiener Carl Hansen Lange udi mit levende Live saaledes goedvilligen skienket og givet, at hand der af efter min Død - som sit eget kand betiene og tilegne sig, og paa saadan maade ey behøver nogen Forsegling, Registering eller Vurdering eller Skiftebehandling i nogen maade, Dette
har ieg med goed Fornuft og Forstand Gud være ævig lovet saaledes selv forfattet og med egen Haand underskrevet og med mit Zignet forseglet. Til destomeere Bekreftelse haver ieg venligst ombedet og formaaet disse 2de goede venner dette med mig til vitterlighed at underskrive og forsegle.
Svendborg den 16de Augusti 1755. H. Rostgaard,
Til vitterlighed efter Begiering H. Wind til vitterlighed efter Begiering G. Hiort.                 
Da saafremt fornevnte os Elskelig Hans Jacob Rostgaard, vores Vice Admiral sig ingen Livs Arvinger efterlade, ville vi indbemelte Gavebrev udi alle dets Ord, Clausuler og Puncter, saasom samme her oven indført findes, allernaadigst have Confirmeret og Stadfæstet, saaog hermed Confirmere og Stadfæste, Dog Siette og Tiende Penge samt ald anden os
tilkommende Arvefalds Rettighed i alle maader uforkrænket, forbydendes etc.
Christiansborg Slot den 24. Octobr 1755.
under vor kongelig haand og signet
Friderich R        Holstein

Og nu har jeg brug for hjælp til afslutningen af skiftet:
Jeg får:
? ? ? Carl Hansen Lange ? ?, at som ? ?
og skænket og giort alt hans ?skab ? at hand ?
? falskt maa til ? alle bonus Effecter uden ? ?
? Registrering og Vurdering, med Widner som ? ? ved
? ? af Hr. Lange ? at ? Byfogden nu ? ? til
hans ? ? efterretning, Efter saadan ?
? Byfogden sig ny med ?bonus Effecters fors?igling Registrering eller(?) Vurde
ring befatte ? udi ? ? følger af kongl. allernaadig ?
forordning 4. July 1730 som befaller at 2de Officerer skal ? ?
? ? for at imod tage hand ? og af ?
? Institutioner og ?lige ? af døde H. Mand(??) maatte
?, indfandt sig ved forretningen, høy og velbaarne ? ?
? og General Major Holger Vind, ? ? ? ? National
infanterie Regiment, og ? og velb. hr. Capitein Axel Bille Arenfelt
? ? Regimentet, og blev da ? paa ? H. mands? ?
? ? i ? ?. 1 instrux ? Comandende Offi
cer paa Fregaten Blaae Heiren af datto 11 July 1735, 2 kongl. Or-
dre af 18 Septb. 1735, 3 instrux, vor(?) efter sk 2 Oktbr Oldenborg og
? besejles af 6. Novbr 1736, 4 kongl. Ordre om beseiglinger
for ? 2de ? Oldenborg og Fyen af 19 Septbr. 1736, 5te kongl. Ordre
til Fregatten blaa heiren, ? ? af 25 Juny 1735. 6te
instruxe for ? comanderende Officer paa Orlog Skibet Char
lotte af 1 Aug. 1735, 6te instrux ? comanderende,
hvilken ? Documenter Camer Herren Vind og
hr(?) Capt. Arenfelt til sig tagen for ? til ?
? ?. i øvrigt fandtes ikke noget iblandt Hr.
Admiralens Papiirer som i følge ? ? ?
skulle registreres og indsamles, undtagen hvad ? H. mands ?
anstaltninger kand være angaaende ? til hans Camer tiener
hr. Carl Lange bliver ? ? som hand bliver ansvarlig
for i fald ? ? ?, ? saaledes er passeret be(?)
kræftes med vores hænders underskrift Actum Svend
borg ut Supra, Christian ?        Peder Bech
C. Smeekel      Claus Bager

Venlig hilsen
Karsten 


 Bjarke Thyrrestrup

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 749
 • Medlem

Mit bud på første del:

Skifte Efter Admiral Hans Jacob Rostgaard
Anno 1756 den 4 Juny Indfandt ieg mig underskrevne Chritian Sviter (Christian Svitzer?)
paa Kgl. Mayts Byefoget Hans Adofph Janches Vegne og udi Hans forfald
amt Byeskriver Bech og tiltagne 2de Mænd Naunl. Christian Sme-
chel og Claus Bager udi Stervboen effter Sl. Admiral Hans Jacob Rost-
gaard som udi nogle aar haver boet her udi Byen og i Afftes ved døden
er afgangen, hvor da dens Sl. mands Cammer-tienner Monsr Carl Lange frem-
viiste Eet af velbmte Sl. Admiral Rostgaard under datto 16 Aug 1755 for-
fattet af hans Kl. Mayts dend 24de Octobr 1755 allernaadigst Confirme-
ret gave Brev
Vii Friderich den Femte Af Guds Naade, Kon-
ge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi
slesvig Holstein, Stormarn og Dytmærsken Greve udi Olden-
borg og Delmenhorst giøre Vitterlig, at effter som os allerunderda-
nigst er bleven ansøgt og begiæret vores allernaadigste Con-
firmation paa effter følgende gave brev, lydende ord effter anden
saaledes:


Mvh
Bjarke

Karsten Jacobsen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.659
Tusind tak, Bjarke!

Venlig hilsen
Karsten

Bjarke Thyrrestrup

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 749
 • Medlem

Og et bud på sidste del (med et par ?):

Hvor Ved bemte Sr Carl Hansen Lange Er Indsat som Eneste Arving
og skiæncket og givet alt hans effterladenskab saaledes at hand strax
ved dødsfaldet maa tiltræde alle Boens Effecter uden Rættens? videre?
forseigling Registering og Vurdering, med Videre som gave brevet Indehol-
der hvor af Sr Lange lovede at tilstille Byefogden en Rigtig Gienpart til
hans andre Vedkommendes effterretning, Effter saadan Beskaffenhed kun-
de Byefogden sig ey med Stervboens Effecters forseigling Registering eller Vurde-
ring befatte men udi allerunderdanigst følge af dend Kongl. Allernaadigste
forordning af 14 July 1730 som Befahler at 2de Officerer skal være tilstæd-
de ved slig Stervboer for at imoedtage hvad Carter og Ritzme?
her? instructioner og deslige som effter dend afdøde Sl. Mand maatte
findes, Indfandt sig Ved forretningen Høy og Velbaarn Hl. Cammer-
herre og General Major Holger Vind, Obriste over Fynske National
infanterie Regiment, og Velædle og Velb. Hl. Capitein Axel Bille Arenfelt
Ved bemte regiment, og blev da derpaa Dend Sl. Mands Brevskaber
effterseet hvor i blant fandtes 1 instrux for dend Comanderende Offi-
ciier paa Fregaten Blaue Heiren af Datto 11 July 1735, 2 Kongl. Or-
dre af 18 Septbr 1735, 3 instrux, vor effter de 2de Skibe Oldenborg og
Tyhn besegles skal af 6 Novbr 1736, 4 Kongl. Ordre om beseiglingen
for de 2de Skibe Oldenborg og Tyhn af 19 Septbr 1736, 5te Kongl. Ordre
til Fregatten Blaae Heiren med Viider Af 25 Juny 1735, 6te
Instrux for den Comanderende Officer paa Orlog Skivet Char-
lotte af 1 Aug 1735, 6te Instrux for dend Comanderende
hvilcken foranførde Documenter Hr Cammer Herre Vind og
Hr. Cap. Arenfelt til sig tagne for samme til Vedkommende stæ-
der at Indsænde. I øvrigt fandtes icke noget iblant Sl.
Admiralens Papiirer som ifølge allerhøyest bemte Forordning
skulle Registeres og indsændes, undtagen hvad dend Sl. Mands be-?
staltninger kand Være angaaende hvilcke til hans Cammer tienner
Sr Carl Lange blive over leverede som hand bliver ansvarlig
for i fald samme skulle udleveres, alt saaledes er Passeret be-
kræftes med vores Hænders underskrifft. Actum Svend-
borg ut Supra              Underskrifter

Mvh
Bjarke

Karsten Jacobsen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.659
Super! Tusind tak, Bjarke.

Men er du sikker på Tyhn? Jeg ved Rostgaard en tid havde kommandoen over det smukke orlogsskib/linjeskib Fyn (Måske her stavet Fyhn?), og netop Fyn og Oldenborg - som er nævnt samtidigt i skiftet - blev testet op mod hinanden af flåden, måske netop af Rostgaard, da de - hvis der menes Fyhn - er nævnt i samme kongelige ordre.

Venlig hilsen
Karsten
« Senest redigeret: 08 Apr 2021 - 17:10 af Karsten Jacobsen »

Bjarke Thyrrestrup

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 749
 • Medlem
Hej Karsten,

Jeg havde faktisk først skrevet Fyhn, men kom i tvivl, så rettede det til Tyhn.
Fyhn må være det rigtige! Det er også det navn, der giver mest mening.


Mvh
Bjarke
« Senest redigeret: 08 Apr 2021 - 17:17 af Bjarke Thyrrestrup »

Karsten Jacobsen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.659
Endnu engang tak, Bjarke!

Venlig hilsen
Karsten