Forfatter Emne: MODESTE: en STEVELIN? Gift med rådmand Erich Hansen i Næstved omk 1700.  (Læst 90 gange)

Helle Andresen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 15
Modeste og Erich Hansen er mine aner. De får datteren Johanne, der bliver gift med Jochim Lafrentz i Vordingborg. Og Johanne og Jochim får datteren Modeste Lafrentz, der bliver gift med købmand ( født i Ribe ) i Kbh, Jørgen Christian Brasen. Modeste og Jørgen får datteren Johanne Christine Brasen, der bliver gift med Christian Benzon, søn af byfogeden i Stubbekøbing.

Men hvor kommer Modeste fra?
Måske er hun denne Modeste Steffelin, der jvf kb-Holmen ( opsl 20 ) i 1693 bliver viet til købmandsstand Erich Hansen?

Og / eller den Modesta Stevelin, der jvf kb-Roskilde Dom ( opsl 107 ) i 1692 er fadder ved dåben af Modeste, datter af købmand ( jvf Wiberg ) Christian Stevelin og Lehne Bonum?


I hvert fald tror jeg, at følgende skifteskiftebrev fra Køge efter afdøde kaptajn Rolluf Peitersen ( død i Kbh ) og hans afdøde hustru Kirsten Steverlin ( død i Køge 8/12-1698  ) er vigtigt:
Køge Byfoged Skifteprotokol 1701-1711 s. 49 ( opsl 40 ff ): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133138,33386248 .

Jeg har svært ved at læse det hele, vil meget gerne have hjælp.
Jeg tror, at der på første side står noget om, at Rolluf ikke har nogen arvinger; og at der vist står noget om hans første hustru? Og om nogle tvillinger, der for 28 år siden er bortrejst og forsvundet?


Men så kommer det, der er vigtigst for mig: opsl 41 højre side, og opsl 42 venstre side. Jeg tror, at der står:

Opsl 41:
 “Den sl. Matrones arvinger...
først en Broder og trende Søstre, hvoraf lever endnu(?)
... en Søster nafnlig Marie Steverlins
 sl. Hendrich ... (???) ....... med sin Søn
Johan ... (???), som ..... fra Kiøbenhafn.
Broderen nafnlig Hans
Steverlin, som boede og døde i Stralsund
i Pommern, haver efterladt sig Børn,
nemlig en Søn og ... Døtre(?).
Sønnen nafnlig Christian Steverlin ...
boede og døde udi Roskilde... efterladt
sig 2 Børn nemlig en Søn nafnlig
Hans Christiansen Steverlin 11 År gl,
og en Datter Anne Dorte Christiansdatter
Steverlin 9 År gl. På deres
vegne ... var ...
Jens(?) Nielsen Bager(?) ... ... ... ...
... Borger og ...
... udi Roskilde...
... Lavværge... ... Anders(?) ...
... Jørgen... af
Stralsund. Den 3. ...(?) Steverlins
David Danckvart(?) udi ... boende. Den
4. og 5. er Lisabet(?) og Anne Steverlins
som formenes(?) at være ugifte, den
6. Modesta Steverlins som ... Erich
Hansen, borger og ... i Næstved(?)
til ægte(?) , den 7. Regina Steverlins
... hos sin Syster (?) Erich Hansens
i Næstved(?) og er ugift... “

Opsl 42 ( fortsat ):
“... ... . Den sl. Matrones andre Søskende,
som er Catrine Steverlins sl. Adam
Mossels(?) som døde her udi Kiøge , efterlod sig
 2 Børn nemlig en Søn ...(?) Mossel
 som er myndig, og en Datter Kirstine(?)
Mossel som ... borgm. Johan Jensen
i Kiøge til ægte(?). Den 3. Søster
nafnlig Modeste Steverlins som ... til ægte Martinus G(???) i Greiswald(?)
udi Pommern... ...
2 Døtre som er begge gift, den ene
nafnlig Regine G(?) ... til ægte
 ... ... (? ), den anden nafnlig
Sofie(?) G(?) ... til ægte... Jacob(?),
begge boende udi Greiswald(?) udi
Pommern. ...... 8. December 1698: Anders Biering, Søren
Sørensen(?), ... ... og Jørgen ..., alle Borgere her i Staden.”.

Læser jeg rigtigt? Jeg vil meget gerne have udfyldt hullerne! :)
Det vigtigste er selvfølgelig for-og efternavne, erhverv og opholdssted.

Venlig hilsen Helle Andresen

« Senest redigeret: 06 Apr 2021 - 20:30 af Helle Andresen »

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 17.155
Man bør anvende originalens bogstavering - det afspejler den tid, hvori det er skrevet:

..., dend Sl. Matronis Arfvinger at vere
Efftersch(eff)ne Nemblig, først en Broder
og Trende Søstere, hvoraf Lefuer endnu
dend Ene Søster Nafnlig Marie Stever-
lin Sl. Hendrich Slickruls, som med sin Søn
Johan Slickrul, som Laugverge fra Kiø-
benhafn,   Broderen Nafnlig Hans
Steverlin, som boede og døde i Straaelsund
i Pommeren, haver Effterlat sig Børn,
Nemblig en Søn og Siuf Døttere, Søn-
nen Nafnlig Christian Steverlin, som
boede og døde udi Roskilde, hafr effterlat
sig 2de Børn Nemblig en Søn Nafnlig
Hans Christianßen Steverlin 11 Aar gl. Og
en Daatter Nafnlig Anne Dorte Christians-
daatter Steverlin 9 Aar gl. paa deris
Weigne som forordned Formønder, war
Mødt Jacob Nielsen Bager her ibm, dend
Sl. Mands Døttere er dend første og Elste
Daatter Nafnlig Kierstine Steverlin
Sl. Christen Hanßens, fordum Borger og
indva(a)nner udi Roeschilde, udi hendis Lau-
verges Hlr. Borg(mester) Johan Jenißens ofuer-
verelße, dend Anden Daatter Nafnlig
Marie Steverlins Jørgen Dröschers af
Straalßundt,  Dend 3die Elße Steverlins
Daved Danckvartz udi Bahrdt boende, Dend
4de og 5te er Lisabet og Anne Steverlins
som formeenis at være ugifft, Dend
6te Modeste Steverlins som haver Erich
Hanßen Borger og indva(a)nner i Nestved
til Egte, den 7de Regine Steverlins
werende hoes sin Svoger Erich Hanßen
i Nestved, og er u-gifft, paa Sampliges
     (næste side)
Weigne, som Laugverge Erich Hanßen af 
Nestveed,   Dend Sl. Matronis Andre Søe-
schende, som er Catrine Steverlins Sl. Adam
Mosseels, som døde her udi Kiøge, effterlod sig
2de Børn Nemblig en Søn Christian Moseel
som er Møndig, og en Daatter Kierstine
Mosseel, som hafuer Borgm. Johan Jenßen
i Kiøge til Egte,    Dend 3die Søester
Nafnlige Modeste Steverlins som hafde
til Egte Martinus Gyltzou i Gribßswald
udi Pomeren, haver effterlat dennem
2de Døttere, som er begge giffte, dend Ene
Nafnlig Regine Gyltzou, hafuer til Egte
Jacob Barch,  ded Anden Nafnlige
Sophie Gyltzou, som haver til Egte Jacob
Blanch, begge boende udi Gribßvald udi Pom-
meren, alle forbe(meld)te Møndige og U-møn-
dige Arfvinger paa dend Sl. Matronis
Weigne, paa dend Anden Side,  Og
saasom forbemelte dend Sl. Matronis effter-
latte Middel og Formue, som her fandtis
er blefven Registerit og Worderit dend
8 Decembris 1698: af Anders Biering, Søf-
ren Sørenßen, Phillup Kordtzen og Jør-
gen Nielßen, alle Borgere her i Staden.

mvh Ole

Helle Andresen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 15
Tusind tusind tak for hjælpen Ole! :)
Fantastisk! Nu er jeg et kæmpe skridt længere! :)

Og ja: jeg kan godt se, at jeg ikke skrev korrekt... jeg prøvede, det er svært...

Nu må jeg vist til Stralsund! :)

Mange venlige hilsner Helle Andresen.

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 17.155
- fra pag. 49a nederst
er blefven holden Rigtig Skiffte Og
Deeling, effter dend Mandhafftige og
Sl. Mand Hlr. Capitain Rolluf Peitersen
   (næste side)
Fordum Hans Kongl. Mayts. Søe Capitain
som boede og døde udi Kiøbenhafn og
hans Effterlefversche dend dydædle
og nu Sl. Matrone, Kierstine Stever-
lins, som bede og døde her i Staden dend
8 DEcembris 1698:  Og effter disße 2de
Guds Børn er Opretted it Testamente
Effter Allernaadigste Kongl. Tilladelße
Saaledis, at Naar dend Sidste af den-
nem ved Døden afgaaer, schal deris
Effterlatte Midler, deelis udi Tvende
Lige pardter, til begge deris Arfvinger,
Som videre her effter fines indførdt,
om samme Testamente,  Og som befindes
Forne Sl. afdøde folch skal hafue Afvinger
baade inden og uden Rigs, og omliggen-
de Provintier, Saawelsom her i Lan-
ded, Saa haver wi effter hans Ko. Ma.*         *kongelige majestæts
Allernaadigste Lou, om dette Skiffte
Laded tilliuße at ded effter Aar og Dags
Forløb schulle forretagis, og til Endschab
befordris, paa dit at de vedkommende Arf-
vinger, effter Welbete'' Sl. Folch i Rette
tide sig indfinde skulle, og da Annemme
hvis dem i saa Maader effter Loulig Be-
viis kunde tilfalde, og er der nu først
her paa schiffted Andgifven dend Sl. Mands
Hlr. Capitain Rolluf Peiterßens Arfvin-
ger, at were disße Effterschrefne som hand
haver hafft Nemblig, Tvende sønner med
hans første Sl. Huustrue, Nafnlige Ca-
trinne Hermand T....s, deris Nafne
var, Peiter og Hermand Rollufs
Sønner, som var Tvillinger, og Retste
begge for ungefeer 28 Aar Siden til
Holland, og derfra schal de vere Reist
til Ostindien, hvoraf dend Ene Nafn-
lig Peiter Rolfsøn, for en tiid lang
Siden schal vere døed, Mens om Her-
mand Rolfsøn har Mand Ingen
    (næste side)
Wnderretning om, endten hand lef-
vende eller døed, Saa er forordned Hendrich
Peiterßen ibm. at were her ofuerverende
og Curator paa hans weigne, Mens med
deris Sl. Koner, haver hand ingen Lifveds
Arfvinger hafft,

mvh Ole

Helle Andresen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 15
Tusind tak! :) Sikke en dejlig overraskelse at komme hjem til! :)
Mvh Helle