Forfatter Emne: Hjælp til tydning fra Pantebog  (Læst 133 gange)

Ole Finderup

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 11
Hjælp til tydning fra Pantebog
« Dato: 09 Sep 2019 - 13:47 »
Hej

Vil forfærdelig gerne hvis der findes en der vil gi' et bud på essensen af efterfølgende link.
Det drejer sig om mine tip3 oldeforældre Christen Andersen og Anne Marie Keller, der - som jeg tolker det - har haft noget bøvl i ægteskabet.

Udskrift fra Skøde-og Panteprotokoller fra Lysgård-Hids Herred, Levring Sogn sept. 1829

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=211004&side=159

Som jeg læser det er det fra et møde med en Forligs Commision ....... hvorfor er det indskrevet i Skøde-og Panteprotokollerne?
Hvad drejer forliget sig om ?

Har bøvlet med at få en mening ud af teksten, men må desværre "strække våben"

Evt.tydning modtages med taknemmelihed

Med venlig hilsen

Ole

.


Ole Westermann

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 13.348
Sv: Hjælp til tydning fra Pantebog
« Svar #1 Dato: 09 Sep 2019 - 20:49 »
Hej Ole

Du kan jo prøve at udskrive nedenstående og så sammenligne teksten med originalen, som forstørres godt - så vil du også bedre kunne
læse det. Men selvfølgelig kræver det et vist kendskab til den gotiske skrift.
Skribentens store bogstaver er temmelig store - men ellers skriver han ret pænt:

Aar 1829 Mandagen den 21 September blev paa
Herredscontoiret holdet extra Forligelsescommis-
sion for Hids Herred af Forligelsescommissair
Overauditeur, Herredsfoged Holm. -
   Hvor da blev foretaget Sagen No 39/7829 imel-
lem Gaardmand Christen Andersen i Boring og
Hustrue Anne Marie Keller som i nogen Tid have
levet adskildt fra hinanden og nu attraae en
Forening om fremtidigt Samliv. -
   Parterne vare mødte personligen
og med Anne Marie Keller hendes Broder Strøm-
pehandler Johannes Keller i Thorning som
hendes Værge i dette Tilfælde. -
   Forliig blev indgaaet saaledes: Anne Ma-
rie Keller flytter inden i Morgen til hendes
Mand Christen Andersen i Boring, som deri-
mod forpligter sig da, at udstæde en lovforme-
lig Fuldmagt, hvorved hun uigjenkaldelig be-
myndiger Strømpehandler Johannes Keller i
Thorning til at sælge hans iboende Gaard i Boring
af Hartkorn 3e Td 3 Skp. for den mest muelige
Betaling, der kan naaes, samt til at kjøbe, for
   (næste side)
den frie Beholdning af Kjøbesummen, en anden Eien-
dom hvor Keller finder det passende, og af den Beskaffen-
hed han anseer tjenligst for Christen Andersen og Familie. -
For Værdien af samme Eiendom med tilhørende Be-
sætning, Udboe og Indboe, saaledes som denne Værdie
i fornødent Tilfælde bestemmes ved uvillige af Retten
udmeldte Mænd, udstæder Christen Andersen derpaa
en Obligation med Pant i sidstnævnte faste og løse
Eiendeele, til hans og Anne Marie Kellers Fælledsbørn,
for hvilke en Værge udnævnes og skal derhos en Øvrig-
hedsperson, helst Herr Stiftamtmanden, sees formmaet
til, at paategne Obligationen, at den uden hans
Samtykke ei mere qvitteres, sælges eller trans-
porteres. -
   Iøvrigt bemærkes, at Børnene, saalænge
begge Forældre leve, ikke har Ret til enten* at              *idag siger vi: hverken
fordre den forommeldte dem tilsikkrende Capi-
tal eller Renterne deraf. - Naar een af
Forældrene døer da tilfalder den ene Halvdeel
Børnene, hvorimod den Anden, som tilhører
den efterlevende af Forældrene, forbliver den
sikkret paa den ovenomhandlede Maade. Chri-
sten Andersen forpligter sig desuden  fra Dato af ikke
at sælge eller kjøbe noget løst eller fast, undtagen
at hans Kone og deres ældste Søn Johan Georg
er enig deri. - Gjør han nogen herimod stridende
Handel da skal den være ugyldig. -
   Til Betryggelse for dette Forligs Opfyl-
delse fra Christen Andersens Side, erklærer han sig
enig i at vorde, som umyndig, sat under Værge-
maal saasnart han handler imod noget af det
han her foran har vedtaget. -
   Paa dette Forlig skal søges høiere Approba-
tion og hvis Øvrigheden finder at Overformyn-
deriet skal have Tilsyn med den Capital der,
som anført bliver at sikkre Parternes Børn
da kan Contrahenterne intet have herimod.
   Dette Forlig skal tinglæses. -
 Christen Andersen   Anne Marie Keller  j. Keller
                                       m. f. P.
          #                                     #
  Imod forestaaende Forlig haves fra Amtets
Side Intet at erindre; og bliver den til de re-
spective Børn udstædende Obligation at inddr(age)
under Overformynderiet, hvoraf følger, at
den bliver at give Paategning af Amtet
     (næste side)
som foran nævnt. -
 Wiborg Stiftamthuus, 23 September 1829.
                                        Schønheyder.
Lyst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret den 28 Septem-
ber 1829. Og derefter samme herreders Pante-
bog No. 15 tilført. - 
                                       H. H. Holm

Så CA blev bundet temmelig meget på hænder og fødder - hvad den egentlige årsag så end var.

mvh Ole

Ole Finderup

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 11
Sv: Hjælp til tydning fra Pantebog
« Svar #2 Dato: 10 Sep 2019 - 08:27 »
Hej Ole,

Tusinde TAK for din oversættelse ........ KLASSE

Hvor er det fantastisk, at der stadig findes mennesker - som dig - der tager sig tid til at hjælpe andre.
Har kopieret din ovesættelse ind i programmet Transcript ... så kan jeg øve mig på de Gotiske krusseduller  :)

Mvh

Ole