Forfatter Emne: Skifte, Harthe 1788  (Læst 121 gange)

Lis Steengaard Hansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 814
Skifte, Harthe 1788
« Dato: 15 Jul 2019 - 23:33 »
Hej

Jeg er i gang med en længere skifte, her de sidste sider,


https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=194118#194118,32527457
Fol. 688-690

hun betaler hendes 4 Søstre hwer 200rd i fædrerne
og Mødrene Arv, hworunder tillige er beg?
deres Arw, ? nu afdød Broder og ?
? hver af ? Søstre hver en Seng og Kiste
af 35 rdr 10 ?, samt ? Opdragelse til Deres
18ne Aar og fra den Tid ? af Capitalen  alt efter
Aller? Bewillinge nærmere formeldt-
ling , som blew ? og paa? og lyder saa-
ledes No 10 Chrimus
1787 ? Vi Christian Den Syvende
af Gud Naade Konge til Danmark og Konge, de Wan-
ders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsten, ?
ware og Dytmærsken og Oldenborg, Giore alle Wit-
terlig at ?som Søren Lyngaard, Hans Jensen , Peder
Poulsen og Peder Jensen af Harth Bye under Colding
Huus Amt i Wort Land Nørre Jylland, for Wi Allene
underdanigst hawer undraget, at da Selweier
Bonden Niels Jensen og Hustrues  Bemeldte Harthe
Bye med ? war Afgangne og hawe ?
sig ? Pigebørn, er Ders Gaard og
Eigendommen medBefæstning laget under Comly
Registring og Wurdering, for med ?  ?
til de umyndiges Sikkerhed at skulle ??
men at den ?  ?? saa gam-
mel, at det formodes Hun ?  kan bliwe
Gift og modtage Gaard og Befæstning , Hworfore
Supplicieanterne, som næste ? og For-
mynderne  for disse umyndige, ansaa det for
deelagtigste for dem, at Denna Datter Beholder ?
hos Hende og Hendes Mand paa Gaarden og noget
miondre Arv,  - Saa hawe Wi ? ? Søren
Lyngaards med de ? ? ? Allerunderda-
nigst giorte ? og Begiæring, samt den
Conferantsraad og Amtmand  ower Colding Huus
Amt, Derpaa meddelte ? , Allernaadigst
Bewilget og tillat. saa og hermed Bewilge og tillade
at ? Afgangen Niels Jensen og Hustrues
Efterladte Selveiergaard med Befæstning og Ind
boe maa uden Auction overlades Deres Ældste
Dater Kiersten Nielsdatter imod at Hun udbetaler
enhver af Hendes 4re Søstre , Ane,Gunder Sophia,
Mette Maria, og Magareta Niels Døtre i Arw

Fol. 689
Efter Deres Fader, Moder, og Broder 200rd i rede Penge
og erlægge ? denæst ? Deres 18 Aar, samt deri
den giver a? den en Kiste og en Seng og
? 35 ? , og foregiver  deren med fri føde  klæ-
der og Skolegang til  deres 18ne Aar, ligesom og
betaler Stewnsboets ? Giæld, om nogen ?
? wære, saawelsom Skiftets Befæstning, alt uden
nogen afgang i Bemeldte hendes ? ? om
?  ?  paae , at hindre eller udi
nogen maade ? paa Vort Slot Christi
-ansborg udi Wores Kongelige be?  ? Kiø-
benhavn den 21 September 1787, hindrer  Wort ? 5?
Eder Hans Komngelig  Mayest Allernaadeigste befalling
? ? Aagaard        Bewilligen afgangne
Selvejer Niels Jensen og Hustrues efterladte Selveier
gaard i Harth Bye maa med Befæstning og ?
uden Aution owerlades  deres ældste  Datter Kiersten
Niesldatter, imod at Hun Udbetaler en Hver  af Hendes
¤re Søstre , i Arv efter Deres Fader, Moder og Broder
200R.  I  ? Penge mod mindrer - Aller? ?
? lægt med ? efter Afgangne Niels Jensen
af Marst i Fridericia den 6 Feb. 1788, Destere ? Skif-
teforwalteren d. ?  Hr Kon ? raad og Amtmad
De Hoftmand Wegne H. Buhl. -  Formynderne
war aftalt  og endgaaet , at Kirsten Nielsdatter, foruden
ret Bewillingen, indeholder giver ? 4 Søstre fri
Trolovelse og Bryllup naar de skal giwtes, som har
til efterretning efter ders  Begiæring an? , Ses
? bade  formynderne  at  Skifteforvalteren  nu wille
bemeldte Skiftet ? , og owerlade Kiersten Nielsdatter
Halve Stevnboen saaledes  som dsen nu er ?
og wurderet imod  at Hun og hendes Mand Thue
Iversen  efterkommer  Bewillingen  Indhold, og den
? ? Skifte Forwalteren dette Skiftes Be-
`? hvilket alt Kiersten Niesldatter s Formyn-
der Peder Poulsen, indgik paa Hendes og Mands
Wegne.  - Skifteforwalteren Owerlod da  den Halve
Stevnboe saaledes ti Kiersten Nielsdatter og Hendes Mand
Som de kan bruge med fuld Raadihed paa
Grund af Bewillingens Indhold, imod Gieldens
Fol. 690
 Betaling, Sikkerhed for ? , og dette
? ?  og saaledes bla
mer  dette Skifte hermed sluttet, som wores UN-
derskrift bekræftes, Fredericia den 6 Febr.  1788, paa
dene paa egne og Peder Jensens  Wegne  Søren Pedersen
Peder Poulsen, Hans Jensen, Til Witterlighed hed  ?
? ? Laurs Jacobsen
Skiftgets Be? ning
1 Stempelt Papir ? i Følgew Bewillingens Indhol
til 1000 ? Beholding 5r. 3 ,+
2 Skifte Sallarium ? samme Summa 1 pro ? 10--
3 Skiftebemelt Be? ??
a 3 ?   8--
4. ?`? Pante Skiftesammig, somt
Skifte forwalterens Fyldmægtig som sin
umage   4
tilsammen  27Rd 3 M?
Venlig Hilsen

Lis Hansen

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.861
Sv: Skifte, Harthe 1788
« Svar #1 Dato: 16 Jul 2019 - 01:22 »
Hej!
Her er fol. 688.
Du skriver "w", men der er tale om "v".

glemte linier markerer jeg sådan : >....<

Hvis ikke andre får lyst, ser jeg på resten ved dagslys i morgen.

Her er det jeg så:

hun betaler hendes 4 Søstre hver 200rd i Fæderne
og Møderne Arv, hvorunder tillige er begreben
deres Arv efter en afdød Broder og desforuden
nyder hver af bem(eldte) Søstre hver en Sæng og Kiste
af 35 rds Værdie, samt fri Opdragelse til Deres
18de Aar og fra den Tid Rente af Capitalen alt efter
Allerhøystbem(eld)te Bevillings nærmere formeld-
ning, som blev læst og paaskreven, og lyder saa-
ledes No 10 C7timus/1787 4 r  Vi Christian Den Syvende
af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Ven-
ders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stor(-)
marn, Dytmærsken og Oldenborg, giøre alle Vit-
terligt at eftersom Søren Lyngaard, Hans Jensen, Peder
Poulsen og Peder Jensen af Harth Bye under Colding
Huus Amt i Vort Land Nørre Jylland, for Os Aller-
underdanigst haver andraget, at da Selveier
Bonden Niels Jensen og Hustrue af bemeldte Harthe
Bye ved Døden ere afgangne og have efterlat
sig 5 Umyndige Pigebørn, er deres Gaard og
Eiendomme med Besætning taget under lovlig
Registering og Vurdering, for ved Offentlig Auction
til de Umyndiges Sikkerhed at skulle bortselges
men at den eene Datter skal være saa gam-
mel, at det formodes hun strax kan blive
Gift og modtage Gaard og Besætning, hvorfore
Supplicanterne, som næste paarørende og For-
mynderne for disse Umyndige, ansee det for
deelagtigste for dem, at denne Datter beholder Gaar-
> den, imod at de andre Børn nyde Opdragelse <
hos hende og hendes Mand paa Gaarden og noget
vist i Arv,  - Saa have Vi efter fornævnte Søren
Lyngaards med de fleeres derhos Allerunderda-
nigst giorte Ansøgning og Begiæring, samt den
> af os Elskelig Hr Hans de Hofman, Ridder, Vores <
Conferentsraad og Amtmand over Coldinghuus
Amt, derpaa meddeelte Erklæring, Allernaadigst
bevilget og tillat, saa og hermed bevilge og tillade
at bem(eld)te afgangne Niels Jensens og Hustrues
efterladte Selveiergaard med Besætning og Ind(-)
boe maa uden Auction overlades Deres Ældste
Datter Kiersten Nielsdatter imod at hun udbetaler
enhver af Hendes 4re Søstre, Ane, Gunder-Sophia,
Mette Maria, og Magareta Niels Døttre i Arv

mvh
Jørgen
« Senest redigeret: 16 Jul 2019 - 01:26 af Jørgen Thue Pedersen [760] »
mvh
Jørgen

Lis Steengaard Hansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 814
Sv: Skifte, Harthe 1788
« Svar #2 Dato: 16 Jul 2019 - 10:13 »
Hej Jørgen

Tusind tak Jørgen
Venlig Hilsen

Lis Hansen

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.861
Sv: Skifte, Harthe 1788
« Svar #3 Dato: 16 Jul 2019 - 10:48 »
Hej!

Her er næste side: (så ser jeg på slutn. lidt senere)

Fol. 689
efter Deres Fader, Moder og Broder 200rd i reede Penge
og erlægge Renter deraf fra deres 18' Aar, samt desu-
den giver hver af dem en Kiste og en Seng af
Værdie 35r (=rd), og forsyner dem med fri Føde Klæ-
der og Skolegang til deres 18' Aar, ligesom og
betaler Stervboets øvrige Giæld, om nogen maat-
te være, saavelsom Skiftets Bekostning, alt uden
nogen Afgang i bemelte hendes Sødskendes Ar-
velodder;  > Forbydende alle og enhver herimod
eftersom foreskrevet staar, < at hindre eller udi
nogen Maade Forfang at giøre under Vor
Hyldest og Naade; givet paa Vort Slot Christi-
-ansborg udi Vores Kongelige Residents Stad Kiø-
benhaun den 21' Septemb(er) 1787, under Vort Signet (L.S.) [Loco Sigilli, seglets plads på originalen]
Efter Hans Kongl. Mayests Allernaadigste Befaling
Luxdorph P. Aagaard. - Bevilling at afgangne
Selvejer Niels Jensen og Hustrues efterladte Selveier
gaard i Harthe Bye maa med Besætning og Indboe
uden Auction overlades deres ældste Datter, Kiersten
Nielsdatter, imod at hun udbetaler enhver af hendes
4re Systre, i Arv efter Deres Fader, Moder og Broder
200 r(d) i reede Penge med videre. - Allerunderda-
nigst læst ved Skiftet efter Afgangne Niels Jensen
af Hart i Fridericia den 6' Feb. 1788, Testerer Paa Skif-
teforvalterens S.T.*  Hr Konferenceraad og Amtmand      *S.T. = Salvo Titulo (ikke alle titler er med)
De Hoffmans Vegne H. Buhl. -  Formynderne
> erindrede dernæst, at det imellem alle Søsterne <
var aftalt og indgaaet, at Kiersten Nielsdatter, foruden
det Bevillingen indeholder giver hendes 4 Søstre fri
Trolovelse og Bryllup naar de skal givtes; som her
til Efterretning efter deres  Begiæring anføres: Der-
næst bade Formynderne at Skifteforvalteren nu ville
beville (=bevilge) Skiftet sluttet, og overlade Kiersten Nielsdatter
heele Stervboen saaledes som den nu er registeret
og Vurderet imod at hun og hendes Mand Thulle
Iversen efterkommer Bevillingens Indhold, og der-
næst meddeeler Skifte Forvalteren Forsikring
for Børnepengene samt betaler dette Skiftes Be-
kostning, hvilket alt Kiersten Nielsdatters Formyn-
der Peder Poulsen, indgik paa hendes og Mands
Vegne.  - Skifteforvalteren overlod da den heele
Stervboe saaledes som den er registeret, af Indtægt
og Udgivt til Kiersten Nielsdatter og hendes Mand
som de kan bruge med fuld Raadihed paa
Grund af Bevillingens Indhold, imod Gieldens
mvh
Jørgen

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.861
Sv: Skifte, Harthe 1788
« Svar #4 Dato: 16 Jul 2019 - 11:15 »
Hej igen!

Her er slutningen.
[visse steder har været brugt "fft"; det har jeg for nemheds skyld kun skrevet som "ft"]

Fol. 690
Betaling, Sikkerhed for Børnepengene, og dette
Skiftes Bekostningers?Erstatning, og saaledes bli-
ver dette Skifte herved sluttet, som med Vores Un-
derskrift bekræftes, Fridericia den 6' Febr 1788, Paa
> S.T. Skifteforvalterens Vegne H. Buhl, Som Formyn- <
dere paa egne og Peder Jensens Vegne Søren Pedersen
Peder Poulsen, Hans Jensen, Til Vitterlighed som
nærværende J?Bang Laurs Jacobsen. -
   Skiftets Bekostning
1 Stemplet Papir beregnet i følge Bevillingens Indhold
   til 1000 r(d) Beholding -----------------------5 rd 3 mk (mark)
2 Skifte Sallarium af samme Summa 1 proCto [= %] 10 rd 0 mk
3 Skiftebrevets Beskrivelse anslagen til 16 ark
  á 3 mk ---------------------------------------   8 rd
4. Tour og Retour til første Skiftesamling, samt
   Skifteforvalterens Fuldmægtig for sin
   Umage ----------------------------------------  4 rd
               Tilsammen 27 rd 3 mk
mvh
Jørgen

Lis Steengaard Hansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 814
Sv: Skifte, Harthe 1788
« Svar #5 Dato: 16 Jul 2019 - 11:30 »
Hej


Tusind Tak Jørgen
Venlig Hilsen

Lis Hansen