Forfatter Emne: Opslag tilbydes: Svenskere i København/Roskilde amter 1808  (Læst 7292 gange)

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.024
Sv: Opslag tilbydes: Svenskere i København/Roskilde amter 1808
« Svar #30 Dato: 12 Feb 2015 - 18:25 »
Hej Anni

Tak for de pæne ord. Jeg har kigget nærmere på selve forordningens tekst:

Citér
Fr. [=Forordning] ang. hvorledes i Henseende til de i Danmark og Norge værende Svenske, og med hvad der sammesteds er den svenske Krone eller dens Undersaatter tilhørende, bør forholdes.

Gr. [=Grunden] Da Kongen har fundet Sig bevæget til, at erklære H. M. Kongen af Sverrig Krig, saa skal der i Henseende til de i de Kgl. Riger sig opholdende Svenske, saavelsom med alt hvad der sammesteds maatte være den svenske Krone eller dens Undersaatter tilhørende, forholdes paa følgende Maade:

1.) Enhver sig her i Rigerne opholdende Mands- eller Qvindes-Person, der er svensk af Fødsel, eller paa nogen Maade staaer i Forbindelse med den svenske Stat eller dens Regiering, skal, inden 3 Dage efter denne Vor Forordnings Bekiendtgiørelse, personligen anmelde sig for en av de herefter nævnte Øvrigheder, og for denne opgive sin Bopæl og Næringsvei.
2.) Anmeldelsen bør i Almindelighed skee for vedkommende Stiftsbefalingsmand eller Amtmand. Men for saavidt den nordostlige Deel af Siælland angaaer, have de i 1 § Nævnte Personer som opholde sig i Kiøbenhavn, samt paa Amager og Saltholmen, at henvende sig til Politiemesteren i Kiøbenhavn, Etatsraad Haagen; de fra Kiøbenhavns og Hirschholms Amter, til Politiemesteren paa Kiøbenhavns Amt, Justitsraad Nielsen; de fra Helsingøer og denne Byes tilliggende Grunde, til Byefogden sammesteds, Cancellieraad Schouboe; og de fra Cronborg Amt, til Birkedommeren over Cronborgs og Hellebeks Birker, Lemvigh.
3.) Det bør, af dem til hvilke saadan Anmeldelse giøres, strax undersøges, om og hvorvidt denne i Almindelighed er rigtig eller ikke, og tillige
   a.) hvilke blandt de Anmeldte der her have vundet Borgerskab, eller have faste Eiendomme, eller nogen Fabriksdrift, eller anden saadan lovlig Næringsvei;
   b.) hvilke der ere i fast Arbeide eller stadig Tieneste, og hvorlænge disse have opholdt sig her i Landet; og
   c.) hvilke der ikke have nogen stadig Næringsvei, Profession eller Tieneste, samt, hvorvidt disses Forhold hidtil har været ustraffeligt, eller ikke.
4.) De, som befindes at henhøre blandt dem der i 3die § Litr. a ere omhandlede, opfordres til at aflægge deres Eed paa: At de ikke staae i Forbindelse med den svenske Regiering eller med nogen af den danske Stats Fiender, samt, at de hverken umiddelbar eller middelbar ville indlade dem i nogen Brevvexling med samme, eller foretage noget, som i mindste Maade kunde skade den danske Stat, eller gavne dens Fiender.
5.) Med dem, som i forommeldt 3die § benævnes under b, indkaldes tillige deres Mestere, Hosbonder eller Madmødre. Hine adspørges da: om de ville aflægge en Eed af lige Indhold, som den i 4 § foreskrevne; og, i Tilfælde at de hertil erklære sig villige, om de tillige ville forpligte sig til, at forblive i den Tieneste, hvori de nu ere, og ikke forlade samme, uden med den Øvrigheds Vidende og Tilladelse, for hvem de nu have anmeldt sig?
6.) Alle de, som aflægge den befalede Eed, og opfylde de foreskrevne Betingelser, forsikkres roelig Besiddelse af deres Eiendomme, og kan ubehindret vedblive det Arbeide og de Forretninger, hvortil de have bestemt sig.
7.) De, som ikke kunne henføres til nogen af de i 3 § under a og b, benævnte Classer, og desaarsag maae blive at ansee som løse og omvankende Personer; ligeledes de, der ikke ville aflægge den foreskrevne Eed, skulle henbringes til det eller de Steder, som af de i 2den § nævnte Embedsmænd anvises dem, og der sættes under vedkommende Øvrigheders nøieste Tilsyn, af hvilke tillige bør drages Omsorg for, at de, som mangle Formue, forskaffes saadant Arbeide, hvorved de kunne ernære sig.
8.) Koner og Børn dele, i alle foranførte Henseender, Mandens, Faderens eller Forsørgerens Skiæbne.
9.) Forlader nogen Arbeider, eller noget Tienestetyende, det Arbeide, eller den Tieneste, hvori han eller hun, efter det foregaaende, er tilladt at forblive, da bør saadant af Mesteren, Husbonden, eller Madmoderen, ufortøvet anmeldes for Stedets Politiemester, under Mulct fra 5 til 50 Rdlr. efter Politiemesterens Kiendelse og med Hensyn til de Skyldiges Vilkaar.
10.) De, som befindes at handle mod den af dem aflagde Eed, eller at overtræde, hvad der i Følge samme foreskrives, maae vente sig at blive anseet som Landets Fiender, og at vorde straffet efter Lovenes Strenghed.
11.) Paa alle de her i Rigerne befindende Eiendomme, Skibe og Varer, som ved denne Forordnings Bekiendtgiørelse maatte være den svenske Krone eller dens Undersaatter tilhørende, lægges Beslag, i Overeensstemmelse med de Forskrifter, som indeholdes i Vor Forordning af 9de September 1807; og i Henseende til de af svenske Undersaatter herefter trasserede eller endosserede Vexler, forholdes efter Placaten af 16de October samme Aar.

Schous Forordninger, bind 14, s. 680

Det kan ses i §2 at de i selve byen København skulle henvende sig til Politimesteren. Det er min plan at undersøge om der måske kan findes noget ang. svenskere i Politimesterens eller -direktørens korrespondencesager og hvor de ellers kunne tænkes at gemme sig. Det må dog vente lidt, da jeg lige nu har brugt alle mine 15 bestillinger ;)

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Anni Bruhn Johansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.323
Sv: Opslag tilbydes: Svenskere i København/Roskilde amter 1808
« Svar #31 Dato: 13 Feb 2015 - 07:09 »
Hej Mikkel.

Tak for forordningen.
At svenskere i København skulle henvende sig til politimesteren gør jo,
at der skal søges på andre måder efter dem.

Som jeg tidligere har skrevet i tråden, ville jeg meget gerne finde ud af hvor min svenske forfader
kom fra i Sverige.
Han bor ved datterens dåb i 1907 i Gothersgade no 118 og arbejdede som bødkersvend,
Da han flyttet til Smørum er han ansat som bødker på herregården Edelgave.

Jeg kommer til at tænke på, om svenskerne samlede sig bestemte steder,
da jeg kan se, at en tidligere spørger også har svenske aner, der bor i Gothersgade i 1808,
og i dit register kan jeg se, at der er adskillige svenskere, som har bopæl på Edelgave
i Smørum i 1808.

Ja, man får hurtigt bestilt 15 kasser, især hvis der er flere kasser i den samme slags arkivalie.
Det bliver spændende, om du kan finde svenskerne i København 1808
via politimesterens papirer - de som altså er gemt.

God arbejdslyst.
MVH Anni.

Anni Bruhn Johansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.323
Sv: Opslag tilbydes: Svenskere i København/Roskilde amter 1808
« Svar #32 Dato: 16 Maj 2015 - 07:59 »
Hej Mikkel.

Jeg vil høre, om du er kommet videre med at finde svenskere i København 1808,
ved at lede i politimestrenes registre eller arkivalier?

Venlig hilsen
Anni Johansen

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.024
Sv: Opslag tilbydes: Svenskere i København/Roskilde amter 1808
« Svar #33 Dato: 16 Maj 2015 - 13:57 »
Hej Anni

Jeg har haft fat i nogle af arkivalierne, men det tyder ikke på at amts-politimesteren har indskrevet svenskere i andre end den nævnte protokol. Politimesteren i København by har ikke efterladt noget om svenskere. Desværre.

Jeg har som jeg vist har nævnt selv Gustaf Adolph Lindberg som konfirmeres i Søllerød 1807, faderen Matthias Lindberg dør dér i 1814, og moderen Cecilia Greta Humle forlader derefter Danmark – så de burde alle tre være at finde i 1808, men er det altså ikke.

Det tyder på at registreringen af svenskerne har været lidt usystematisk, eller i alle fald ikke udtømmende.

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 16 Maj 2015 - 13:59 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Anni Bruhn Johansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.323
Sv: Opslag tilbydes: Svenskere i København/Roskilde amter 1808
« Svar #34 Dato: 17 Maj 2015 - 07:21 »
Hej Mikkel.

Tak for dine oplysninger.

Jeg tror ikke, at jeg kan finde på andet end det, som du allerede har gennemtrawlet.
Så desværre ser det ud til, at det ikke er muligt at finde noget fyldestgørende om de svenskere,
som boede i staden København i 1808.

ØV-ØV!


Venlig hilsen
Anni Johansen